2024 წელს ეტაპობრივად საცხოვრებლით უზრუნველვყოფილნი იქნებიან უსახლკარო მრავალშვილიან ოჯახები