შეხვედრა ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის ხელმძღვანელთან, პრემიერ-მინისტრთან