სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს დავალიანებები გაუნულდებათ